HjemProsjekterProsjekter i HiasSanering og rehabilitering av vann og avløp
Prosjekter i Hias

Sanering og rehabilitering av vann og avløp

Vannbransjen står overfor store investeringer i årene som kommer, for å møte befolkningsvekst, innfri stadig strengere kvalitets- og sikkerhetskrav og tilpasse infrastrukturen til et endret klima. I tillegg er det nødvendig å ta igjen et vedlikeholdsetterslep som følge av for lave investeringer over flere år.

I vår region har de store infrastrukturprosjektene som E6, riksvei 3/25 og ny planlagt dobbeltsporet jernbane stor innflytelse på eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur, med dertil behov for nybygging og omlegginger.

 

Sanering og rehabilitering vannledninger
I felles kommunedelplan for vann og avløp for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange i perioden 2014 - 2023 er det forutsatt en utsikiftingstakt på gjennomsnittlig én prosent i året. Prioriteringene av saneringsprosjekter for vannledninger styres også av De store infrastrukturprosjektene og samarbeidsprosjektene med kommunene. 

Det er flere pågående saneringsprosjekter. Et av prosjektene er Ringgataprosjektet, som hadde oppstart i januar 2017 og skal stå ferdig i juni 2018.

 

Sanering og rehabilitering av transportsystem avløp
Innenfor området sanering av avløpsnettet vil de store infrastrukturprosjektene i regionen være styrende for Hias' tiltak de neste årene.

Prioriteringene når det gjelder sanering og rehabilitering av transportsystem avløp er i all hovedsak basert på eksterne aktørers planer; Nye Veier, Bane NOR, Statens vegvesen og nabokommuner som skal gjennomføre saneringstiltak.

 

Prosjektområder:

Erik Bøhleng

Programansvarlig
Programansvarlig for investeringsområdet Sanering og rehabilitering av vann og avløp.

Erik har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Prosessanlegg VA.
  • Ledningsanlegg, inkl. no-dig-løsninger.
  • Hovedplaner, utredninger, saneringsplaner.
  • Anskaffelsesregelverket.
  • Prosjektledelse generelt.

Erik er utdannet sivilingeniør innenfor fagfeltene vann, avløp og renovasjon. Han har vært ansatt i Hias siden 2006.

+47 976 57 015